Duurzaam bouwen

Trias Energetica
Bij het ontwerpen van gebouwen hanteert Topos de ontwerpstrategie van de Trias Energetica. Deze strategie gaat er van uit dat verspilling van energiegebruik van gebouwen zoveel mogelijk wordt tegengegaan door compacte gebouwvormen en optimale isolatie van de gebouwschil. Dat bij ieder ontwerp wordt onderzocht op welke wijze maximaal gebruik gemaakt kan worden van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. En dat, in dit nieuwe tijdperk waarin gasloos de norm is, gebouwen zo ontworpen worden dat ze niet of minimaal, afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Dubo-tool
Om de mogelijkheden van duurzaam bouwen in relatie tot uw ambities in beeld te brengen, heeft Topos, in samenwerking met DGMR, de Dubo-tool ontwikkeld. De GPR beoordelingscriteria energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde vormen de basis van de tool. Het thema ‘Topos’ is daaraan toegevoegd. Bij dit criterium komen onderwerpen aan bod waarin we onderscheidend zijn, zoals het calculeren op basis van levensduurkosten.

Circulair bouwen
De circulaire economie biedt een antwoord op de grote uitdaging in de 21ste eeuw om veel efficiënter om te gaan met grondstoffen. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en voorzien van noodzakelijke goederen en om een menswaardig bestaan te garanderen, is een fundamenteel anders omgaan met grondstoffen nodig. Het gaat om een economie die voorziet in behoeften zonder onaanvaardbare milieudruk en zonder uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Deze opgave vraagt om veranderingen in brede zin. Zowel technische, sociale als systeeminnovaties zullen moeten worden doorgevoerd.

Bij Topos voelen we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een intrinsieke motivatie om iets waardevols bij te dragen aan de wereld om ons heen. Reden om circulair bouwen altijd op de agenda zetten om hierover met onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers het gesprek aan te gaan. Circulaire gebouwen willen wij ontwerpen door  het toepassen van zo veel mogelijk gezonde en herbruikbare en eventueel reeds gebruikte materialen. De verschillende cycli die te maken hebben met het gebouw trachten we zo veel mogelijk sluitend te ontwerpen. Flexibiliteit, eenvoudige aanpasbaarheid en demontabel bouwen vormen daarbij belangrijke uitgangspunten.